کمپرسور

کمپرسور در سیستم های برودتی همانند قلب در بدن است و کار آن ایجاد فشار و تبدیل گاز کم فشار به گاز پرفشار میباشد . کمپرسورها به طور ساده از قطعات زیر تشکیل گردیده :

1 - بدنه کمپرسور

 

 

2- سیم پیچ با هدایت جریان الکتریسیته و ایجاد میدان مغناطیسی روتور را به گردش در میآورد

 

 

3 – روتور توسط نیروی مغناطیس با گردش در استاتور میل لنگ را به حرکت در میآورد .

 

 

4 - میل لنگ حرکت خود را به شاطون انتقال میدهد .

 

 

5 – پیستون با حرکت خود در سیلندر مکش و دهش را ایجاد میکند

 

 

 

6 - شاطون حرکت میل لنگ را به پیستون انتقال میدهد

 

 

7 – رینگ وظیفه آببند کردن پیستون را با سیلندر به عهده دارد

 

 

8 - قالپاق گاز را به بیرون از کمپرسور هدایت میکند

 

 

 9 - گژین پین حرکت شاطون را به پیستون منتقل میکند

 

 

10 – سرسیلندر نشیمن گاه سوپاپ ها است

 

 

11 - پمپ روغن روانکاری قطعات متحرک کمپرسور را به عهده دارد

 

 

12 - فیلتر روغن آلودگی ها را جذب میکند و روغن تصفیه را به پمپ میرساند

 

 

13 - سوپاپ سکشن و دیسشارژ دهش و مکش پیستون را به فشار تبدیل میکنند

 

 

14 - بوش ها با روانکاری روغن ، میل لنگ را در محور خود میگرداند .

 

 

15 - واشر فضای داخل کمپرسور را با فضای بیرونی جدا و آببندی میکند

 

 

16 - ترمینال برق با اتصال به کابل ، کمپرسور را راه اندازی میکند

 

 

17 – سیلندر ، حرکت پیستون را به بالا و پایین هدایت میکند